தயிர் குருமா செய்யும்போதே சாப்பிடத் தோன்றும் .சூப்பர் என்ற பாராட்டு கிடைக்கும் /Potato Curd Kurma

Contact us to Add Your Business

#Kurma #south Indian #sideDishPuri #Potato ButterBeansKurma
Ingredients : Potatoes 150 gms cooked and diced, 100 gms cooked butter beans, salt , ghee , oil , bay leaf , cinnamon , garam masala powder
Grind : coconut -1/2 cup , Poppy seeds -1 1/2 tsp , cashews , green chillies

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

35 comments

  1. Manivannan D

    மல்லிகா மா basic ஆ வடாம் செய்வது, easy ஆ செய்வது and variety of வடாம் செய்து காட்டணும் மா

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*