நெய் முறுக்கு வாயில் போட்டாலே கரையும் – குதிரை வாலி அரிசி மாவில் செய்தது / Ghee millet murukku

Contact us to Add Your Business

# Ghee murukku # Crispy murukku # millet murukku # நெய் முறுக்கு # சிறு தானிய முறுக்கு
Ingredients : Barnyard millet flour : 3 cups , Bengal gram flour -1/2 cup , Roasted gram flour -1 1/2 Tbl.sp , Melted ghee -1 1/2 Tbl.sp , salt , ajwain , oil

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

33 comments

  1. Dharinis Kitchen

    Amma, you are my beloved guru always..I am your ardent follower and a student..Needless to say that you are a mobile encyclopedia of culinary arts and skills and nutrition and wellness too… Eagerly expecting your channel to reach 100K and Million subscribers so that they are all will going to get benefitted from your knowledge.. please keep us enlightened with your knowledge…All the Best ma…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*