കൂർത്ത കൊമ്പുകൾ ഉള്ള ആനയെ കണ്ടു പേടിച്ചു |Road Trip Sathyamangalam to Masinagudi | VLOG 72

Contact us to Add Your Business

#masanagudi
Road Trip Sathyamangalam to Masinagudi

an amazing experience of jungle drive is the attraction of this VLOG.
we travelled from sathyamangalam to the through bandhipure tigers reserve.
we got lucky to watch wild animals through this journey.
we stayed at a resort masanagudi.
details following

Safari Land Farm and guest house
4/78K, Bokkapuram,

Masinagudi-643 223,

Nilgiri District,

Tamilnadu, India.
Mobile: +91-8870060192 /
              +91-9787592381

Email: safarilandresorts@gmail.com
Safari Land and guest house (villa property)
Opposite to Masinagudi police station,
Mysore -Ooty main road

Masinagudi-643 223,

Nilgiri District,

Tamilnadu, India.
Mobile:+91-9629417267 /
              +91-8870060192

Email: safarilandvilla@gmail.com

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

32 comments

  1. Global Kannuran

    പോത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഡാർലിംഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വല്ലതും മനസ്സിലായോ എന്ന് അതിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*